सेवाप्रदायकको व्यवहारबाट तपाई कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

धेरै सन्तुष्ट
19% (3 votes)
सन्तुष्ट
19% (3 votes)
सामान्य सन्तुष्ट
19% (3 votes)
असन्तुष्ट
44% (7 votes)
Total votes: 16