सेवाप्रदायकको व्यवहारबाट तपाई कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

धेरै सन्तुष्ट
15% (4 votes)
सन्तुष्ट
22% (6 votes)
सामान्य सन्तुष्ट
22% (6 votes)
असन्तुष्ट
41% (11 votes)
Total votes: 27