सेवाप्रदायकको व्यवहारबाट तपाई कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

धेरै सन्तुष्ट
17% (4 votes)
सन्तुष्ट
25% (6 votes)
सामान्य सन्तुष्ट
21% (5 votes)
असन्तुष्ट
38% (9 votes)
Total votes: 24