सेवाप्रदायकको व्यवहारबाट तपाई कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

धेरै सन्तुष्ट
16% (3 votes)
सन्तुष्ट
21% (4 votes)
सामान्य सन्तुष्ट
21% (4 votes)
असन्तुष्ट
42% (8 votes)
Total votes: 19