नगर सभामा बजेट पेश भएको विवरण

नगर सभामा पेश भएको बजेको विवरण

आर्थिक वर्ष: